astrologie

„Poznání hranic je předpokladem jejich rozšíření.“

Brie


 

Lidé od pradávna upírali svou pozornost ke hvězdám. Pozorováním noční oblohy poseté hvězdami vzniklo nespočet znaků a symbolů, které umožňovaly lidstvu pochopit nejrůznější jevy. Tak vznikala astrologie jako nauka zkoumající souvislosti mezi pohyby těles na nebi a procesy na Zemi.

Astrologie představuje nejen počátek přírodovědeckého bádání, ale ovlivnila značnou měrou i duchovní vývoj lidstva.

Je to systém, který se opírá o zkušenost a pozorování a v němž hraje významnou roli přesnost. Astrologie používá astronomických výpočtů a v nemalé míře i poznatky matematické.

Proslulý astronom a astrolog v jedné osobě tak, jak bylo dříve velmi obvyklé, Tycho Brahe ve svém díle napsal, že z astronomického pozorování pohybů hvězd a z jejich pozice vůči zodiaku a světovým osám lze vynášet úsudky a předpovídat mnoho věcí o proměnách, které nastávají v níže umístěném živlovém světě a o lidských osudech, pokud jsou podřízeny hvězdám. Řekl, že není pochyb o tom, že nižší svět, ve kterém žijeme, je řízen, spravován a oplodňován prostřednictvím světa vyššího. Tycho vyřkl rovněž, že člověk sestává z živlů a byl stvořen ze země. Proto je nezbytné, aby podléhal týmž okolnostem, jimž podléhají věci, z nichž sestává. Kromě toho sám vzduch, který dýcháme a který nás živí neméně než jídlo a pití, je různě upravován nebeským vlivem. Přitom však nepopírá, že charakter člověka mění i nižší příčiny – jako výchova, vzdělání, cestování, ….Připouští, že pokud člověk chce, může zlé sklony hvězd překonat.

 

HISTORIE

Za pravlast hvězdopravy je považována Mezopotámie, území dnešního Iráku.

Již ve 2. st. před Kristem pracovali babylónští astrologové s pěti postavami babylónských bohů. Babylóňané rozdělili roční pouť Slunce zvěrokruhem mezi dvanáct souhvězdí – astrologických znamení. Hvězdy na obloze dostaly božská jména, jako bůh slunce Šamaš nebo bohyně lásky Ištar. Dnešní Jupiter – největší ze všech planet byl obrazem boha stvoření Marduka. Jeho synem byl Nabu, který se později stal Merkurem (Hádes). Načervenalá hvězda Mars byla považována za boha pomsty. I Saturn již byl znám a byl považován za unavené slunce a zároveň boha spravedlnosti, pořádku a stálosti. Tito spolu s dalšími bohy tvořili radu dvanácti božstev, a tak vzniklo dvanáct různých astrologických principů. Z této doby se zachovaly nábožensko-věštecké texty s mnoha astrologickými náměty a z této doby pocházejí vůbec první horoskopy.

Ve starověkém Egyptě byl člověk prodchnut vyšším a dokonalejším řádem. Lidé již uvažovali v intervalech a časových úsecích. Například čtyři úseky v denním pohybu Slunce byly srovnávány se čtyřmi úseky v životě člověka. Ranní Slunce bylo dítě, polední muž, zacházející stařec a zapadlé Slunce bylo symbolem smrti.

S astrologií se pracovalo i v architektuře a ve stavitelství. Mnohé egyptské starověké stavby byly orientovány podle soudobého postavení hvězd.

Jiné náznaky astrologie najdeme v Číně a Indii. Člověk se zde setkával se dvěma prasílami jang a jin, znameními pro den a noc, muže a ženu, nebe a Zemi, život a smrt.

Důležité je období helénské astrologie vzniklé v oblasti Středomoří mezi lety 200 p. Kr. a rokem 500 n.l.. V této době se ustálila astrologická terminologie a vznikla stěžejní díla, z nichž čerpala poté arabská a západoevropská astrologie.

Ve 2. století po Kristu žil slavný lékař, filozof, přírodovědec a astrolog Klaudios Ptolemaios. Sepsal knihu Tetrabiblos, Knihu čtyř, v níž nabádá lékaře k pečlivému rozboru horoskopu zrození, aby tak bylo možné určit konstituci člověka, jeho náchylnost k nemocem, jejich průběh a jejich vhodnou léčbu.

U nás dosáhla uznání zvl. západoevropská astrologická tradice ve 14. a 15. století za vlády Karla IV. a Václava IV. Astrologie se přednášela na pražské univerzitě. Astrologické poznatky našly své místo i v architektonické výzdobě mnoha významných gotických staveb Petra Parléře. V královské knihovně Václava IV. nechyběly významné astrologické spisy – např. Ptolemaiův Tetrabiblos, Alfonsiánské tabulky.

Jistě znáte slavného lékaře jménem Theophrastus Bombastus von Hohenheim – Paracelsus (1493-1541). Byla to velice zajímavá osobnost. Paracelsus byla přezdívka, kterou si sám zvolil a začal si tak říkat sám. Oblastí jeho působení byla alchymie a medicína. Zabýval se lidovým léčitelstvím. Je spjat s počátky homeopatického léčení a můžeme ho považovat za zakladatele moderního evropského lékařství. Jeho léčba předpokládala, že mysl a tělo člověka se vzájemně ovlivňují. Zdroj mnoha nemocí hledal právě vně člověka. Uznával taktéž astrologii a sebepoznání člověka pokládal za klíč k plnohodnotnému zdravému životu. Při své léčbě hledal talismany v podobě kamenů proti nemocem pro lidi narozené v určitém znamení horoskopu. Pobýval dokonce také u nás na zámku v Moravském Krumlově, kde léčil Jana z Lipé.

V období až do 16. století byli všichni přírodovědci a lékaři zároveň astrology. Astrologie bývala často jediným lékařským rádcem při diagnóze a léčbě nemoci, renesanční astrologie se těšila velkému zájmu a měla vynikající postavení. Téměř všichni uznávaní myslitelé, jako Platón a Aristoteles ve starověku, přírodovědci Mikuláš Koperník (1473-1543), J. Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1624) na konci středověku mysleli astrologicky a sestavovali horoskopy. Astrologie byla vyučována na univerzitách a mnoho biskupů a několik papežů ji podporovalo a také se jí zabývalo. Za vlády Rudolfa II. na přelomu 16 a 17. st., který podporoval rozvoj okultních nauk, dosáhla astrologie rozmachu. Na jeho dvoře mohli provádět svá bádání císařští astrologové Tycho Brahe a Johannes Kepler. Na počátku 18. století astrologii studoval a obhajoval i fyzik Isaac Newton.

Poté však došlo k úpadku astrologie. Astrologie ztratila v mnoha evropských zemích dobré jméno. Objevovala se papežská nařízení, která astrologii zakazovala. Přestala se vyučovat na univerzitách. Objevila se spousta falešných proroků. To všechno byly faktory, které se zasloužily o její propad.

Teprve v 19. a 20. století se lidé znovu rozpomněli na svoji minulost. Začíná éra psychologické nebo filozofické astrologie – viz psychoanalytik Carl Gustav Jung (astrologii spojuje s psychologií), Sigmund Freud,……. Západoevropská astrologie zažila ve 20. století nárůst především díky laické veřejnosti a díky rozvoji masových sdělovacích prostředků. Vyvíjí se nejen v Evropě, ale i v USA, kde se těší podpoře díky silné zednářské tradici.

U nás se ve 20. st. o obnovení astrologické tradice zasloužili členové prvorepublikového sdružení hermetiků – Otakar Griese, Jan Kefer.

Za komunistického režimu byla astrologie v Česku opět potírána jako učení nekompatibilní s marxisticko-leninským přesvědčením.

Až v 90. letech po pádu totalitního režimu obnovila svoji činnost Česká astrologická společnost.

Co se týče dnešní astrologie, je třeba stále brát s rezervou mnohé výroky médií, která často astrologické články pozměňují bez vědomí publikujícího a jejich zveřejněním bez možnosti korektury poškozují nejen samotné astrology, ale i pohled lidí na současnou astrologii. Podobným způsobem dobrému jménu astrologie neprospívají ani např. novinové tzv. „horoskopy na den“ pro sluneční znamení a jiné podobné zvrhlosti, které nacházíme běžně v bulvárním tisku a na internetu. V takové formě se jedná spíše o klam a šarlatánství. Na této úrovni se nedá hovořit o astrologii. Bohužel je mezi námi spousta těch, kteří takovéto formy sdělení vyhledávají.

 

KONZULTACE

„Šťastní nejsou ti, kdo nikdy nebyli nešťastní.

Šťastni jsou ti nešťastní, kteří své neštěstí přijmou a na něm zrají “.

Lagnstein

Po zaslání co nejpřesnějšího data narození ve formě hodiny, minuty a místa narození a specifikace dotazu, který by měl být s pomocí astrologie řešen, se domluví termín konzultace. Rozhovor probíhá pouze mezi tazatelem a astrologem, svěřená data a údaje využije astrolog pouze k řešení dotazů žadatele. Astrolog zachovává mlčenlivost o sdělených údajích a skutečnostech, které se v průběhu konzultace dozvěděl.

 

Cílem výkladu je napomoci sebepoznání či poznání druhých, ulehčit orientaci v životě. Výsledkem je spíše soubor rad či doporučení ve formě doplňujících informací. Každý z nás do vínku dostal určitý potenciál, určité vybavení. Co s tím však učiníme, záleží pouze na nás samých samozřejmě s přihlédnutím k okolnostem.

Výklad možný v PÍSEMNÉ FORMĚ nebo fornou OSOBNÍ KONZULTACE v délce 1 až 2 hodiny.


 

„Fabera est suae quisquefortunae“ (Každý je tvůrcem svého štěstí)

Latinské přísloví

 

 

 

NAŠE NABÍDKA/ druhy horoskopů

 

 

Radix – kořenový (nativní) horoskop - čas narození s přesností na minuty udává, ve kterých znameních se nacházejí planety v okamžiku vašeho narození

určuje tělesný, duševní a duchovní potenciál člověka, konstituci, vzhled, vlohy a schopnosti, povahu, poměr citové, rozumové složky a vůle ve vaší osobnosti

● napomáhá sebepoznání – na základě jeho konstrukce můžeme zjistit nebo si potvrdit nejen kdo jste, jaká jsou vaše silná a slabá místa, ale i více – jaké jsou naše zdravotní dispozice, jaké povolání je pro vás vhodné, jaké partnery a přátele přitahujete, jaký druh zábavy preferujete, jaký význam má pro vás rodina, apod… V neposlední řadě se můžete zabývat i otázkami majetku, financí, dědictví, životního úkolu, apod. …

 

OSOBNÍ rozbor pomůže v situacích

- chcete se na sebe podívat objektivněji

- chcete plně využít svůj potenciál a nevíte jak a kde

- chcete se dozvědět, jaké typy partnerů se k vám hodí nejvíce

- chcete se lépe orientovat v životě

Je to základ, ze kterého vycházíme v dalších zkoumáních.

 

Výběr vhodného studijního oboru a profese

určitý úsek radixového horoskopu, umístění planet a jejich aspekty vypovídají o našem talentu a nadání pro určité profese.

Vyhodnocení aspektů může usnadnit rozhodnutí dětí, rodičů ohledně budoucího studijního zaměření, výběru školy, volby povolání

 

 

Partnerský horoskop – synastrie

jaké partnery přitahujete – obecně z radixu včetně synastrie – porovnání charakterů dvou lidí z radixových horoskopů, vyhodnocení, pozitiva – to, co vás spojuje a negativa – na co si dát pozor ve vztahu

● jaké jsou silné a slabé stránky Vaše a Vašeho partnera?

● na čem lze vztah stavět a kde to naopak to skřípe?

● máte společnou budoucnost?

 

PARTNERSKÝ rozbor pomůže v situacích

- kdy vám záleží na vztahu a chcete aby fungoval

- kdy si nejste jisti, koho máte vedle sebe a nechcete zbytečně ztrácet čas testováním a čekáním

- vztah zažívá krizi a vy nevíte, zda je příčinou nesoulad osobností nebo za to může momentální krize u jednoho či obou z vás


 

Nelze ale určit, např. zda se ten či onen stane životním partnerem, jak dlouho bude svazek trvat, apod. Pouze pravděpodobnost je vidět. Pak už záleží na obou partnerech a aktualních tranzitech.

Poznání vzájemné kompatibility napomůže učinit důležitá rozhodnutí, neztrácet čas nebo naopak se zklidnit a ve vztahu setrvat.

 

 

 

 

 

Vztah s dítětem, rodičem, příbuzným, kamarádem, milencem, obchodním partnerem, nadřízeným

co můžeme očekávat od druhé osoby, její morální profil, rozbor charakterů z radixu a vyhodnocení vztahu metodou synastrie

V oblasti pracovní napomůže vyhodnotit, jak bude dotyčný vhodný pro spolupráci s vámi

 

Zdraví

● vaše dispozice z radixu, sklon k určitým nemocem, možnost propojení osobního horoskopu s ayurvédou (dotazník), vhodná strava, vitamíny a vhodný životní styl s přihlédnutím k osobnímu konstitučnímu typu (rozložení elementů v radixu) a současnému stavu těla a duše (dle ayurvédy).

Využíváním nejsilněji zastoupených elementů v nativitě lze nalézt harmonii a to je též cesta ke zdraví.

Astrologie a ayurvéda pracují se stejnými elementy a tak spolu mohou dobře korespondovat a vzájemně se doplňovat. V současné době pracujeme na vytváření programu propojujícího tyto dvě vědy. Výsledkem bude projekt, který vám odhalí, jak a čím získat pocit duševní harmonie a těšit se z dobrého zdravíodhalí, jak a čím získat pocit duševní harmonie a těšit se z dobrého zdraví. 

 

 


 

Prognostická astrologie

 

 

 

 

 

Tranzity – prognózy – okamžik, den, měsíc

 

● slouží k pochopení určitých událostí, vlivů, k plánování, k rozhodnutí – např.    přijmout nové pracovní místo, ukončit        stávající pracovní poměr, postoupit operaci,  koupit dům, uzavřít sňatek,……

Mohou napomoci k pochopení událostí, které nastaly či mohou nastat a připravit se tak na ně (…štěstí přeje připraveným…:-))

 

 

Solár – roční horoskop

hlavní témata následujícího roku (1 rok od narozenin do narozenin), ve kterých oblastech můžeme čekat úspěchy, kde naopak překážky

Opět můžeme touto cestou porozumět možným budoucím událostem a být jak se říká „v obraze“

 

Astrokartografie

vhodné místo ve světě z hlediska budování kariéry, destinace přející zdraví, partnerství, narození potomka a naopak přinášející strasti v té či které oblasti života